Εισαγωγή……………………………………………………………………….. 1 Βιβλιογραφία – Παραποµπές…………………………………………………………. 27 2.6.      Ikioi (φορά) και Kasumi (στιγµή) …………………………………………         45 2.13.    Ukemi – Οι πτώσεις…..……………………………………………………          51 2.13.2. Υοκο-Ukemi (πτώση πλάγια) ………………………………………        53 2.13.3. Mae Ukemi (πτώση εµπρός) …………………………..……………       54 2.13.4. Πτώση µπροστά µε κυβίστηση ……………………..………………        54 Βιβλιογραφία – Παραποµπές…………………………………………………………. 56 στα ελληνικά) …………………………………………………………………         57 3.1. Nage waza ………………………………………………………………………        57 3.2. Katame waza ……………………………………………………………………        60 3.2.1. Ne waza – Τεχνικές εδάφους (Ομαδοποίηση)………………………………….. 61 που σχηµατίζουν µοχλό) ……………………………………….…          72 από πλαγιά µε το ένα πόδι πάνω στον αντίπαλο)…………………………………….. 73 Βιβλιογραφία  – Παραποµπές …………………………………………………………                          75 4.5      Ju-no-kata (το kata της µη αντίστασης /ευλυγισίας) ………………………         82 Βιβλιογραφία – παραπομπές…………………………………………………………. 94 ασκήσεις και παιχνίδια…………………………………………………………. 95 5.1      Ασκήσεις judo που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική φυσική αγωγή ……………………………………………………………………….        96 5.2.2. Παιχνίδια ...