Ustawodawca określił dwie przesłanki, którymi powinna kierować się rada powiatu, podejmując uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Przesłankami tymi są konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania z pomocą powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Tak wynika z art. 13a ust. 5f ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.). Natomiast z art. 13a ust. 6 p.r.d. wynika, że to do rady powiatu należy podejmowanie corocznych uchwal ustalających wysokość opłat za: W uchwale tej rada powiatu powinna także określić wysokość kosztów związanych z odstąpieniem od usunięcia pojazdu z drogi. W tym ostatnim przypadku ustawodawca zastrzegł jednak, że koszty te nie mogą być wyższe od maksymalnych kwot opłat za usunięcie pojazdu określonych w przepisach p.r.d. Maksymalne stawki...